Zmień kontrast   A    A    A    A      Czcionka  A   A+  A++ 

Klauzula informacyjna
 
Poniżej znajdują się informacje, których przekazanie stanowi realizację obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, ze zm.).

Kto jest administratorem danych Państwa danych osobowych?
Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej, ul. Saperów 14 E, 82-300 Elbląg, NIP 5781891857, REGON 000289710, email studium@medyk-elblag.pl, tel/fax. 55 2336319

Kto pełni funkcję inspektora ochrony danych?
Tomasz Trzciałkowski
email: kontakt@idpo.pl

W jakim celu administrator danych przetwarza dane osobowe, oraz jaka jest podstawa prawna przetwarzania?
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych (w postaci wizerunku) jest zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrona mienia, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora oraz wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym.

Jakie są prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią?
Prawnie uzasadniony interes administratora wynika z art. 22[2] § 1 Kodeksu pracy oraz z art. 108a ust. 1 Prawa oświatowego.

Czy istnieją odbiorcy danych osobowych? Jakie są kategorie odbiorców?
Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepisu prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotowi, z którym administrator zawarł umowę dotyczącą obsługi/serwisu systemu monitoringu wizyjnego.

Czy administrator danych przekazuje dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Przez jaki okres dane osobowe będą przechowywane?
Stosownie do obowiązujących przepisów, Państwa dane osobowe - nagrania obrazu przechowywane będą przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

Jakie prawa przysługują Państwu na mocy RODO?
W odniesieniu do danych pozyskanych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego przysługuje Państwu:
• prawo dostępu do danych oraz otrzymywania ich kopii;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie administratora oraz w punkcie kontaktowym prowadzonym przez wyznaczonego inspektora ochrony danych.
Kliknij aby otworzyć formularz za pomocą którego możesz skorzystać z praw określonych w art. 15-22 RODO lub złożyć skargę.

Czy przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych?
Państwa dane nie są przetwarzane na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

Gdzie można złożyć skargę?
Jeżeli uznacie Państwo, że administrator danych nie przestrzega przepisów RODO, możecie Państwo złożyć skargę organowi nadzorczemu. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące trybu i sposobu złożenia skargi znajdziecie Państwo na stronie WWW Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz w punkcie kontaktowym inspektora ochrony danych.

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy jesteście Państwo zobowiązani do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych?
Podanie danych osobowych - wizerunku - wynika z przepisu prawa. Wejście na teren i do budynku objętym monitoringiem wizyjnym jest dobrowolne.

Czy dane osobowe służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu?
Państwa dane osobowe nie będą profilowane, a także nie będą na ich podstawie podejmowane automatycznie żadne decyzje.

 
ID: 4 Data: 2022-10-22