Zmień kontrast   A    A    A    A      Czcionka  A   A+  A++ 

Klauzula informacyjna
 
Poniżej znajdują się informacje, których przekazanie stanowi realizację obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, ze zm.).

Kto jest administratorem danych Państwa danych osobowych?
Agencja Ochrony Garda - Jacek Celmer, ul. Lubelska 37, 10-408 Olsztyn, NIP 7390502077, REGON 510130357, tel. (89) 533 79 30, email: garda@gardacelmer.pl

Kto pełni funkcję inspektora ochrony danych?
Tomasz Trzciałkowski
email: kontakt@idpo.pl

W jakim celu administrator danych przetwarza dane osobowe, oraz jaka jest podstawa prawna przetwarzania?
Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) umożliwienia właściwego funkcjonowania stron internetowych Administratora oraz kont na portalach społecznościowych;
b) udzielenia odpowiedzi na przesłane formularzem pytanie, zgłoszenie, prośbę o kontakt;
c) przygotowania, zawarcia i wykonania umowy;
d) prowadzenia działań marketingowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych, w określonych przypadkach, podstawą przetwarzania może być również działanie na żądanie osoby przed zawarciem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, a także prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (wspomniany marketing bezpośredni).

Jakie są prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią?
Przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu dotyczy marketingu bezpośredniego usług i towarów oferowanych przez administratora i/lub strony trzecie.

Czy istnieją odbiorcy danych osobowych? Jakie są kategorie odbiorców?
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu i na polecenie Administratora. Dane mogą również zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na mocy przepisu prawa.

Czy administrator danych przekazuje dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?
Nie. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na obszarze EOG.

Przez jaki okres dane osobowe będą przechowywane?
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, o którym mowa w powyżej, a następnie przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane będą do czasu jej cofnięcia.

Jakie prawa przysługują Państwu na mocy RODO?
Osoba, której dane dotyczą posiada następujące prawa wynikające z przepisów RODO:

a) prawo dostępu do danych osobowych;
b) prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych;
c) prawo do usunięcia danych;
d) prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania;
f) prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
g) prawo, by nie podlegać profilowaniu;
h) prawo do przenoszenia danych.
Kliknij aby otworzyć formularz za pomocą którego możesz skorzystać z praw określonych w art. 15-22 RODO lub złożyć skargę.

Czy przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych?
Tak. Dobrowolnie wyrażona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Gdzie można złożyć skargę?
Jeżeli uznacie Państwo, że administrator danych nie przestrzega przepisów RODO, możecie Państwo złożyć skargę organowi nadzorczemu. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące trybu i sposobu złożenia skargi znajdziecie Państwo na stronie WWW Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/83/155) oraz w punkcie kontaktowym inspektora ochrony danych.

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy jesteście Państwo zobowiązani do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, może być warunkiem zawarcia umowy lub wynikać z przepisu prawa. Odmowa ich podania uniemożliwi właściwe korzystanie ze stron Administratora, a także zawarcie umowy.

Czy dane osobowe służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu?
Dane osobowe nie będą służyć do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, natomiast będą profilowane w celach analitycznych oraz statystycznych, co nie wywołuje wobec osoby, której dane dotyczą skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie na nią nie wpływa.

 
ID: 7 Data: 2023-01-05