Zmień kontrast   A    A    A    A      Czcionka  A   A+  A++ 
Klauzula zgody
 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i/lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych wnioskach, których podanie ma celu przyspieszenie rozpatrzenia sprawy oraz ułatwienie kontaktu wnioskodawcą.


Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
 
Kto jest administratorem danych Państwa danych osobowych?
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda, NIP 741-17-73-954, REGON 510827093, tel. 89 642-98-83, email: sekretariat@pcpr.ostroda.pl
Kto pełni funkcję inspektora ochrony danych?
Magdalena Dzikowska
Z-ca IOD
Tomasz Trzciałkowski
email: kontakt@idpo.pl

W jakim celu administrator danych przetwarza dane osobowe, oraz jaka jest podstawa prawna przetwarzania?
Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań ustawowych administratora w zakresie pomocy społecznej oraz ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń wynikających z przepisów szczególnych, w tym między innymi:
a) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
b) ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych,
c) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
d) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
e) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych,
f) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
g) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
h) ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
i) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
j) ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
k) ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym,

oraz akty wykonawcze do ww. ustaw.

Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz wykonanie zadania w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. W przypadku podania danych przekraczających zakres wskazany w przepisie prawa, podstawę przetwarzania danych stanowi zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a i/lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO), których przetwarzanie ma na celu ułatwienie kontaktu z wnioskodawcą oraz rozpatrzenie wniosku i załatwienie sprawy.
Jakie są prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią?
W przedstawionym kontekście przetwarzania, podstawą prawną nie jest prawnie uzasadniony interes administratora.
Czy istnieją odbiorcy danych osobowych? Jakie są kategorie odbiorców?
Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa. Odbiorcami danych będą podmioty świadczące administratorowi danych usługi prawne, doradcze, informatyczne, z którymi zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych
Czy administrator danych przekazuje dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?
Nie. Administrator danych nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Przez jaki okres dane osobowe będą przechowywane?
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, a po tym czasie przechowywane przez okres wskazany w normatywie kancelaryjnym obowiązującym u administratora danych.
Jakie prawa przysługują Państwu na mocy RODO?
Osoba, której dane dotyczą posiada prawo:
- dostępu do swoich danych osobowych;
- do sprostowania danych;
- do sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO;
- do ograniczenia przetwarzania;
Czy przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych?
Tak. Dobrowolnie wyrażona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Gdzie można złożyć skargę?
Jeżeli uznacie Państwo, że administrator danych nie przestrzega przepisów RODO, możecie Państwo złożyć skargę organowi nadzorczemu. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące trybu i sposobu złożenia skargi znajdziecie Państwo na stronie WWW Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/83/155) oraz w punkcie kontaktowym inspektora ochrony danych.
Czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy jesteście Państwo zobowiązani do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych?
Przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Odmowa skutkować będzie brakiem możliwości przyznawania zasiłku, świadczenia, dodatku.
Czy dane osobowe służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu?
Dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.