Zmień kontrast   A    A    A    A      Czcionka  A   A+  A++ 

Klauzula informacyjna
 
Poniżej znajdują się informacje, których przekazanie stanowi realizację obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, ze zm.).

Kto jest administratorem danych Państwa danych osobowych?
Stowarzyszenie Twoje Dane
10-699 Olsztyn, ul. Dorantta 22 lok. 14
NIP 7393979880
REGON 524389475
tel. +48 511-793-443
email: stowarzyszenie@twojedane.olsztyn.pl

Kto pełni funkcję inspektora ochrony danych?
Tomasz Trzciałkowski
email: kontakt@idpo.pl
tel. +48 511 793 443

W jakim celu administrator danych przetwarza dane osobowe, oraz jaka jest podstawa prawna przetwarzania?
Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu realizacji statutowych zadań stowarzyszenia. W ramach prowadzonej strony internetowej oraz korzystania z poczty elektronicznej, administrator danych przetwarza te dane w ramach prawnie uzasadnionego interesu, którego podstawą prawną jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. W określonych przypadkach przetwarzanie będzie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W zakresie prowadzonych wydarzeń mających na celu podnoszenie świadomości prawnej osób, których dane dotyczą, podstawą prawną może być udzielona przez te osoby zgoda. Oczywiście w określonych kontekstach przetwarzania, jego podstawą będzie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zwłaszcza w zakresie prawa podatkowego i realizacji obowiązków wynikających z przepisów obowiązujących stowarzyszenia.

Jakie są prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią?
Prawnie uzasadnione interesy administratora danych, wynikają z Rozdziału 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Również dochodzenie i obrona przez roszczeniami stanowi prawnie uzasadniony interes administratora. Wszelkie działania podejmowane przez administratora w ramach realizacji celów stowarzyszenie, które zostały uregulowane w regulaminu stowarzyszenia, tj.
a) rozwój świadomości osób, których dane dotyczą, na temat ochrony danych osobowych;
b) ochrona praw i wolności osób, których dane dotyczą;
c) monitorowanie przestrzegania przepisów ochrony danych przez podmioty do tego zobowiązane,
również stanowią prawnie uzasadniony interes administratora.

Czy istnieją odbiorcy danych osobowych? Jakie są kategorie odbiorców?
Dane osobowe mogą zostać powierzone innym podmiotom, które będą przetwarzać dane osobowe w imieniu administratora wyłącznie w celach wskazanych na początku klauzuli. W pozostałym zakresie odbiorcami danym będą inne podmioty na podstawie przysługujących im uprawnień wynikając z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Czy administrator danych przekazuje dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?
Nie. Administrator danych nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Nie oznacza to jednak, że dane opublikowane na stronie WWW lub w mediach społecznościowych (np. wizerunek) nie zostaną odczytane poza granicami EOG, zgodnie z powszechnością Internetu.

Przez jaki okres dane osobowe będą przechowywane?
Dane osobowe przetwarzane będą do przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez okres dochodzenia lub obrony przez roszczeniami. W przypadku zgody, dane przetwarzane i przechowywane będą do czasu jej cofnięcia.

Jakie prawa przysługują Państwu na mocy RODO?
W zależności od wskazanych wcześniej przesłanek legalności przetwarzania danych, osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
1. Prawo dostępu do danych osobowych – art. 15 RODO;
2. Prawo sprostowania danych- art. 16 RODO;
3. Prawo do usunięcia danych- art. 17 RODO;
4. Prawo ograniczenia przetwarzania- art. 18 RODO;
5. Prawo do przenoszenia danych- art. 20 RODO;
6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania- art. 21 RODO;
A by z nich skorzystać należy skontaktować się z Administratorem lub inspektorem ochrony danych.
Kliknij aby otworzyć formularz za pomocą którego możesz skorzystać z praw określonych w art. 15-22 RODO lub złożyć skargę.

Czy przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych?
Tak. Dobrowolnie wyrażona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Gdzie można złożyć skargę?
Jeżeli uznacie Państwo, że administrator danych nie przestrzega przepisów RODO, możecie Państwo złożyć skargę organowi nadzorczemu. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące trybu i sposobu złożenia skargi znajdziecie Państwo na stronie WWW Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/83/155) oraz w punkcie kontaktowym inspektora ochrony danych.

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy jesteście Państwo zobowiązani do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych?
W zależności od kontekstu przetwarzania, podanie danych osobowych będzie najczęściej dobrowolne (poza przypadkami wynikającymi z przepisów prawa) i będzie wynikało z zawartej umowy lub udzielonej zgody. Tym samym odmowa podania danych osobowych może wiązać się z brakiem możliwości zawarcia umowy lub np. udziału w webinarium lub szkoleniu organizowanym przez administratora.

Czy dane osobowe służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu?
Dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 
ID: 23 Data: 2023-02-15