Zmień kontrast   A    A    A    A      Czcionka  A   A+  A++ 

Klauzula informacyjna
 
Poniżej znajdują się informacje, których przekazanie stanowi realizację obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, ze zm.).

Kto jest administratorem danych Państwa danych osobowych?
Współadministratorzy:

Fundacja na Rzecz Wspierania Rodziny „Źródła"
ul. Św. Stanisława nr 10c lok. 1
96-100 Skierniewice
Regon 101625325, NIP 8361858085
KRS 0000468033
email: kontakt@fundacjazrodla.pl, tel. 730 450 260

Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Źródła" im. Św. Stanisława Kostki w Skierniewicach
al. Niepodległości 4
96-100 Skierniewice
NIP: 8361858085
REGON: 101647806
email: szkola@fundacjazrodla.pl, tel. 730 450 260

Kto pełni funkcję inspektora ochrony danych?
Tomasz Trzciałkowski
email: kontakt@idpo.pl
tel. +48 511 793 443

W jakim celu administrator danych przetwarza dane osobowe, oraz jaka jest podstawa prawna przetwarzania?
Administrator danych przetwarza dane osobowe (w stosownych przypadkach: numer IP, imię i nazwisko, adres email, wizerunek) w celu budowania pozytywnego wizerunku placówki, prowadzenia przez administratora danych strony internetowej i kont w mediach społecznościowych.

Jakie są prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią?
Przetwarzanie danych na stronie WWW w mediach społecznościowych nie odbywa się w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Czy istnieją odbiorcy danych osobowych? Jakie są kategorie odbiorców?
Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane na polecenie i w imieniu administratora danych, świadczące usługi, między innymi doradztwo prawne, wsparcie systemów informatycznych.

Czy administrator danych przekazuje dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Przez jaki okres dane osobowe będą przechowywane?
Dane osobowe przetwarzane będą do czasu odwołania zgody, w tym zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku.

Jakie prawa przysługują Państwu na mocy RODO?
Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie placówki oraz u inspektora ochrony danych.

Czy przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych?
Tak. Dobrowolnie wyrażona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Gdzie można złożyć skargę?
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w trybie i na zasadach opisanych na stronie Urzędu pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy jesteście Państwo zobowiązani do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych?
Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku braku Państwa zgody, dane osobowe nie zostaną umieszczone na stronie WWW, czy też w mediach społecznościowych.

Czy dane osobowe służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu?
Dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 
ID: 3 Data: 2023-02-02