Zmień kontrast   A    A    A    A      Czcionka  A   A+  A++ 

Klauzula informacyjna
 
Poniżej znajdują się informacje, których przekazanie stanowi realizację obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, ze zm.).

Kto jest administratorem danych Państwa danych osobowych?
Gmina Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie, NIP 887-16-35-243, REGON 890718461, tel. +48 (74) 816-53-00, email: urzad@zabkowiceslaskie.pl

Kto pełni funkcję inspektora ochrony danych?
Tomasz Trzciałkowski
email: iod@zabkowiceslaskie.pl

W jakim celu administrator danych przetwarza dane osobowe, oraz jaka jest podstawa prawna przetwarzania?
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań publicznych własnych i zleconych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-e, i/lub art. 9 ust. 2 lit. a-j RODO oraz właściwych przepisów szczegółowych.

Jakie są prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią?
Jedynie w uzasadnionych okolicznościach administrator danych przetwarzać będzie Pani/Pana dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. W każdym przypadku będziecie Państwo informowani o podstawie prawnej obejmującej uzasadniony interes.

Czy istnieją odbiorcy danych osobowych? Jakie są kategorie odbiorców?
Mogą nimi być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu i na polecenie Administratora.

Czy administrator danych przekazuje dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

Przez jaki okres dane osobowe będą przechowywane?
Będziemy przechowywać Pani/ Pana dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane, a następnie zgodnie z przepisami archiwalnymi obowiązującymi Administratora.

Jakie prawa przysługują Państwu na mocy RODO?
W zależności od wskazanych wcześniej przesłanek legalności przetwarzania danych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

1. Prawo dostępu do danych osobowych – art. 15 RODO;
2. Prawo sprostowania danych- art. 16 RODO;
3. Prawo do usunięcia danych- art. 17 RODO;
4. Prawo ograniczenia przetwarzania- art. 18 RODO;
5. Prawo do przenoszenia danych- art. 20 RODO;
6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania- art. 21 RODO.

Aby z nich skorzystać należy skontaktować się z Administratorem lub inspektorem ochrony danych.
Kliknij aby otworzyć formularz za pomocą którego możesz skorzystać z praw określonych w art. 15-22 RODO lub złożyć skargę.

Czy przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych?
Tak. Dobrowolnie wyrażona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Gdzie można złożyć skargę?
Jeżeli uznacie Państwo, że administrator danych nie przestrzega przepisów RODO, możecie Państwo złożyć skargę organowi nadzorczemu. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące trybu i sposobu złożenia skargi znajdziecie Państwo na stronie WWW Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/83/155) oraz w punkcie kontaktowym inspektora ochrony danych.

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy jesteście Państwo zobowiązani do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych?
Administrator przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania bądź podanie danych osobowych jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niemożnością realizacji usługi, świadczenia, przyjęcia lub rozpoznania wniosku.

Czy dane osobowe służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu?
Dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 
ID: 10 Data: 2022-11-16