Zmień kontrast   A    A    A    A      Czcionka  A   A+  A++ 

Klauzula informacyjna
 
Poniżej znajdują się informacje, których przekazanie stanowi realizację obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, ze zm.).

Kto jest administratorem danych Państwa danych osobowych?
Gmina Świątki, Świątki 87, 11-008 Świątki, NIP 739-34-67-507, REGON 510743203, tel. +48 89 616 98 83, email: gmina@swiatki.pl

Kto pełni funkcję inspektora ochrony danych?
Tomasz Trzciałkowski
email: kontakt@idpo.pl

W jakim celu administrator danych przetwarza dane osobowe, oraz jaka jest podstawa prawna przetwarzania?
Dane osobowe wnoszącego podanie przetwarzane są w celu wykonania dyspozycji wskazanej w art. 122h Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z milczącym załatwieniem sprawy przez organ administracji publicznej.

Jakie są prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią?
Realizacja przepisu Kodeksu postępowania administracyjnego nie opiera się o przesłankę w postaci prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Czy istnieją odbiorcy danych osobowych? Jakie są kategorie odbiorców?
Odbiorcami danych będą wszystkie podmiotowy, które przetwarzają dane na polecenie oraz w imieniu administratora danych.

Czy administrator danych przekazuje dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?
Nie. Dane osobowe wnoszącego podanie nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Przez jaki okres dane osobowe będą przechowywane?
Dane osobowe dotyczące wnoszącego podanie przechowywane są zgodnie z obowiązującym administratora danych normatywem kancelaryjno-archiwalnym, czyli wynikają z przepisów archiwalnych.

Jakie prawa przysługują Państwu na mocy RODO?
Wnoszącemu podanie przysługują nw. prawa:
- prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą;
- prawo do sprostowania danych;
- prawo do ograniczenia przetwarzania;
- prawo do sprzeciwu.
Kliknij aby otworzyć formularz za pomocą którego możesz skorzystać z praw określonych w art. 15-22 RODO lub złożyć skargę.

Czy przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych?
Przetwarzanie danych nie opiera się w tym przypadku na zgodzie, a na przepisie prawa, zatem nie można cofnąć zgody, której się nie wyraziło.

Gdzie można złożyć skargę?
Jeżeli uznacie Państwo, że administrator danych nie przestrzega przepisów RODO, możecie Państwo złożyć skargę organowi nadzorczemu. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące trybu i sposobu złożenia skargi znajdziecie Państwo na stronie WWW Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/83/155) oraz w punkcie kontaktowym inspektora ochrony danych.

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy jesteście Państwo zobowiązani do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych?
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Odmowa podania danych uniemożliwi realizację przepisów ustawy.

Czy dane osobowe służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu?
Dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 
ID: 66 Data: 2023-12-07